Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod State Art Museum

https://www.artmuseumnn.ru/

Kandinsky's artworks in this collection

Wassily Kandinsky. Improvisation 4, 1909
Improvisation 4, 1909